Geschiedenis van de vereniging - Trintella Vriendenkring


 
De Trintels en Trintella’s zijn bijzondere en karaktervolle boten, net als hun eigenaren. ‘Zo boot, zo schipper’, dat schept al snel een band. Reeds in de tweede helft van de jaren zestig verenigden zo’n 30 eigenaren en andere geïnteresseerden zich om elkaar te ontmoeten en in een gezellige ambiance ervaringen uit te wisselen. Aanleiding om in 1968 de ‘Commissie van Trintel en Trintella zeilers’ op te richten, waarin de mannen van het eerste uur Jan Buijze, Jules Coppens, Joe Butzelaar en Ad van Gent zitting hadden. Anne Wever was er als sponsor van dit initiatief nauw bij betrokken. Hij zag in dit initiatief - klantgericht als hij was - een buitengewone kans om met zijn klanten in contact te blijven.  
De Commissie organiseerde de eerste bijeenkomst in het voorjaar van 1969 op het Veerse Meer. Het waren toentertijd nog uitsluitend Trintels en Trintella, type I en II jachten die aanmeerden, maar het was ook het moment waarop Anne Wever de eerste - voor die tijd heel moderne – Trintella III presenteerde: de Santa Maria, het prototype waar Anne zelf in voer. Bij een aantal deelnemers viel dit nieuwe model dermate in de smaak dat Anne in dat weekend zijn eerste orders voor deze nieuwe 35-voeter kon noteren. In de jaren zeventig - de succesjaren van de werf - werd geen gelegenheid onbenut gelaten om de successen met de Trintella-vrienden te vieren. Zo werd in 1977 het 25-jarig jubileum van de werf zeer uitgebreid gevierd met een reis naar Londen. Er werden ook reizen georganiseerd naar buitenlandse tentoonstellingen, waar Anne en zijn vrouw Riekie samen met hun Trintella-vrienden genoten van het succes en van het plezier dat de Trintels en Trintella’s boden.  

3.26 De Harmonieklein

Dat de werf bij de organisatie van de evenementen een grote rol speelde werd duidelijk in het begin van jaren tachtig toen de werf in een recessie belandde. De Commissie wilde de werf onder deze omstandigheden niet tot last zijn. In mei 1984 besloot zij op initiatief van vooral Jan Greve om de Commissie voort te zetten in de vorm van een eigenstandige vereniging, los van de werf. De Commissie werd omgedoopt in de Trintella Vriendenkring, die net als de Commissie als doel kreeg ‘het bevorderen van ontmoetingen tussen haar leden, voor de gezelligheid en voor het uitwisselen van ervaringen op het gebied van varen en onderhoud’. Ze kreeg een bestuur dat werd gekozen uit en door de leden, organiseerde zelf evenementen en regelde ook zelf de financiering daarvan. Het eerste verenigingsbestuur werd voorgezeten door Bruno Wijnants, met Jan Greve als secretaris, samen met inmiddels zo’n 75 leden, voornamelijk uit Duitsland, België en Nederland. Anne en Riekie bleven meedoen als pater en mater familias van de vereniging en als adviseur van het bestuur.  In de voorgaande periode was een patroon gegroeid van een voorjaarsevenement op het water in het Hemelvaartweekend, waar de plannen werden besproken voor het komende vaarseizoen en een najaarsreünie op het droge in november, waar terugkijkend de belevenissen van het voorbije seizoen konden worden besproken. De vereniging zette dit patroon voort, afwisselend georganiseerd in het noorden en in het zuiden van het land, met af en toe een uitstapje naar de buurlanden. Ook werd een eerste mededelingenblad uitgebracht. Niet alleen de schepen werden groter, ook de vereniging groeide.

Bruinisse 70er jarenzeerklein

                                                                                         Reunie Bruinisse - jaren '70

 In die jaren kende de vereniging een periode van bloei, die doorzette in de negentiger jaren, waarin Jan van Poppelen bijna een decennium lang - van 1987 tot 1997 - de voorzittershamer hanteerde. Riekie Wever nam het secretariaat op zich. Het ledenbestand werd diverser, mede doordat nieuwe leden vaak de tweede of zelfs derde eigenaar waren. De evenementen vielen zeer in de smaak en het aantal deelnemende leden groeide dan ook gestaag. Bestemmingen in die tijd waren bijvoorbeeld Scheveningen, Brugge en zelfs Hull en York (GB). Bijeenkomsten die bij veel deelnemers nog steeds goede herinneringen oproepen. Ook een bezoek aan de stand van de werf op BOOT Düsseldorf was voor veel leden een gewaardeerd jaarlijks uitje. Het ledental was aan het eind van deze periode gegroeid tot zo’n 175.
Toch was toen al een stagnatie in de maatschappelijke belangstelling voor het verenigingsleven merkbaar. In de jaren daarna liep de belangstelling voor deelname aan verenigingen zelfs terug, een trend die ook aan de TVK niet ongemerkt voorbijging. In die periode – van 1997 tot 2004 - was Herman van Hemeldonck een binnen de vereniging zeer gewaardeerde voorzitter. Dat was zeker een reden dat in die periode het ledental rond de 175 bleef schommelen. Het mededelingenblad werd een clubblad, waarmee de communicatie met en tussen de leden aanmerkelijk werd verbeterd. 
Acht jaar later, in 2004 kwam de voorzittershamer in handen van Theo van Erp, die tot eind 2008 voorzitter zou blijven. In die periode nam de maatschappelijke belangstelling voor het verenigingsleven verder af, terwijl tevens de vergrijzing van de samenleving ook in de vereniging merkbaar begon te worden. De vereniging betrad het internet met een professionele website en er kwam een ‘Smoelenboek’ dat het ontmoeten voor de leden gemakkelijker maakte. Desondanks ontstonden bij het bestuur twijfels over de levensvatbaarheid van de vereniging voor de nabije toekomst. Het bestuur legde haar twijfels voor aan de Algemene Ledenvergadering van 2008, die echter besloot tot onverminderde voortzetting van de vereniging. Een nieuw enthousiast bestuur werd gevormd. 

IMG 0392

Binnen het in 2008 nieuw aangetreden bestuur nam Ben Verhaaf de voorzittersrol op zich, hetgeen hij deed tot eind 2012. Riekie Wever gaf - na een periode van bijna twintig jaren als secretaris/penningmeester haar steentje aan de bestuurlijke arbeid binnen de vereniging te hebben bijgedragen – het stokje over. In 2008 werden Anne en Riekie Wever tot beschermheer en beschermvrouwe van de vereniging benoemd. Het nieuwe bestuur richtte zich vooral op de continuïteit van de verenigingsactiviteiten. Het ledental groeide gestaag richting 185 leden. Ook werd de vereniging medeoprichter en lid van de Federatie PolyClassics en leverde in de persoon van Ben de eerste voorzitter. 

Op dit moment floreert de vereniging en kent nu ongeveer 285 leden waarvan het merendeel in Nederland, Belgie en Duitsland maar ook in de Verenigde Staten, Chilie en Australie.
 
 

DSC 9649

                                                                                      Reunie 2017 in Lelystad.

Login

Volg ons via

Volg ons via Facebook en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

  Facebook