Welkom /Welcome No topics

Dit forum is bedoeld om technische info te delen over onderhoud en verbeteringen aan onze mooie, maar ook aandacht vragende, Trintella’s.
Een forum biedt de volgende voordelen: Info is en blijft toegankelijk voor alle leden, alle leden worden uitgenodigd advies te geven, de info wordt gestructureerd verzameld. Om het forum een succes te laten worden is het belangrijk dat zoveel mogelijk leden actief deelnemen. heb je info die nuttig lijkt voor anderen plaats dit op ons forum. De leden van Team Behoud en Techniek zullen ook actief participeren bij het beantwoorden van vragen.
We zijn benieuwd wat we voor nuttige info gaan delen.
Jullie moderators:
Theo van Erp - Webmaster
Gerard Hoogewerff - Coördinator Behoud en Techniek

Gebruik van het forum
Als je een vraag hebt of nuttige info wilt delen klik dan op: Nieuw Onderwerp
Selecteer de rubriek met het uittrekmenu waarin het onderwerp past, past het het niet in een rubriek, plaats het dan in "Techniek Algemeen".
Vul bij "Onderwerp" in: Onderwerp - Type Trintella - Bouwnummer - Naam schip. (We kunnen hier helaas geen aparte invoervelden voor maken in dit programma)
Schrijf daarna je tekst (intypen of plakken met Paste) en laadt eventuele bijlagen zoals foto's of anders, door op de knop bijlagen te drukken en een bestand te selecteren op je pc, daarna druk je op invoegen om het bestand in de tekst te plaatsen. Je kunt het bestand ook als los bestand bijvoegen.
Daarna druk je op verzenden om je bijdrage te plaatsen.

Je kunt zelf instellen of je een bericht (mail) wilt krijgen als er nieuwe info wordt geplaatst door het kruisje abonneer aan te vinken.

Noot: Alle informatie die verspreid of gedeeld wordt door de Trintella Vriendenkring is bedoeld om leden en overige Trintella eigenaren te adviseren bij het gebruik en onderhoud van hun boten. Veel van deze informatie is gebaseerd op de ervaringen die Trintella eigenaren zelf hebben opgedaan met het onderhoud van hun boot. Alhoewel de publicaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De TVK staat open voor opmerkingen die de inhoud van deze publicaties kunnen verbeteren.

This forum is meant for sharing technical information regarding maintenance and improvements of our beautiful – yet high maintenance– Trintellas.
A forum offers the following advantages: information is and always will be available to all members; all members will be invited to share their advice; the information will be gathered structurally. To make the forum successful, it is important that as many members as possible are actively participating. If you have any information that might be useful for others, share it on our forum. The members of the Team Care and Maintenance will also be actively answering questions.
We are curious to see all of the useful information.
Your moderators:
Theo van Erp - Webmaster
Gerard Hoogewerff - Care and Maintenance Coordinator

Using the forum
If you have a question or want to share useful information: click “new subject”.
Select the category in the drop down menu that fits the subject. If there’s no matching category, then select “General Technical Issues”.
For “subject” fill out: Subject – Trintella type – construction number – ship name. It is unfortunately not possible to have separate fields for this in this program.
Then write your text (either type it or copy paste it). Add attachments such as pictures by clicking the button “attachments” and selecting a file from your computer, then clicking “add” to attach the file to the text. You can also add the file separately.
Then click “send” to post your contribution.

You can decide yourself if you want to receive an email message if there’s new information posted, by checking the box for “subscribe”.


Note: All Information provided by the Trintella Friends’ Association is intended to advise members and other Trintella owners on use and maintenance of their yachts. Much of this information is based on the experiences that Trintella owners obtained during maintenance activities of their yachts. Although information is provided with the utmost care, no rights may be derived. The TVK is open for feedback that can help to improve the level of information.Welkom op het TVK Techniek/technical forum!

We heten alle nieuwe forumgebruikers van harte welkom en hopen u regelmatig weer te zien!
We welcome all new forum users and hope to see you back soon.!

We moedigen nieuwe forumgebruikers aan hun profiel in het vriendenboek compleet te maken. Leer elkaar kennen en deel uw interesses.
We encourage new forum users to complete their profile in the friendsbook. Learn to know each other and share your passion.

Time to create page: 0.072 seconds

Follow us on

Follow us on facebook and stay up to date on the latest developments.

  Facebook